Với mỗi chiếc burger The Chop được bán ra, Chops sẽ khuyên góp 10.000đ vào quỹ Newborn Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Designed and built by GoLaunch. Need a website? Get it here.